X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
時時念佛 日日吃素
年年戒殺 月月放生

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2022年05月行事曆

04月

金聖寺2022年05月行事曆

06月
1  2   3   4   5   6   7  
8   9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
23   24   25   26   27   28  
29 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
30   31       


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)