X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
視聽言動勿放逸
起居飲食應檢點

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2023年05月行事曆

04月

金聖寺2023年05月行事曆

06月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
4:00PM-5:50PM
22   23   24   25   26   27  
28 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
4:00PM-5:50PM
29   30   31      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)