X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
性海無涯不生滅
道山有路分邪正

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2024年02月行事曆

01月

金聖寺2024年02月行事曆

03月
        1  2   3  
4 在線法華經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
5   6   7   8   9   10 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:15PM
11 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:15PM
12 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:15PM
13   14   15   16   17  
18 在線法華經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29     


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)