X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
歷劫種下菩提因 弘揚正法願力深
法界虛空為體性 度盡有情志方伸

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2024年06月行事曆

05月

金聖寺2024年06月行事曆

07月
            1 在線法華經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
2 華嚴懺法會並傳供
8:15AM開始
3   4   5   6   7   8  
9 在線法華經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30         


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)