X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
貪心猶如無底坑 填之難滿瞋恨生
五欲紛陳顛倒想 癡然不覺法器崩

矽谷梵音

金聖音訊

矽谷梵音 » 2006年