X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
世事無常莫執著 夢幻三昧且逍遙
遊戲神通隨變化 靜觀萬物自榮凋

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2022年09月行事曆

08月

金聖寺2022年09月行事曆

10月
        1  2   3  
4 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16   17  
18 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30    


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)