X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
普賢菩薩大願王 攝受眾生入蓮邦
法界有情皆得度 同入諸佛常寂光

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2022年10月行事曆

09月

金聖寺2022年10月行事曆

11月
            1 
2 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
24   25   26   27   28   29  
30   31        


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)