X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
浴佛浴心復清淨 吃飯吃藥祛餓病
本來面目無纖塵 行住坐臥皆在定

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2022年11月行事曆

10月

金聖寺2022年11月行事曆

12月
    1  2   3   4   5  
6 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20 傳八關齋戒並講戒
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
08:00AM-10:00AM
梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
1:20PM-4:30PM
21 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
22 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
23 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
24 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
25 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
26 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
27 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
28   29   30      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)